دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : طاهر   نژادستاری

پست الکترونیکی : t.nejadsattari@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زیست شناسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زیست شناسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : گیاه شناسی- اکولوژی گیاهان آبزی و تالابها
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : Iowa state university.Ames, Iowa, USA

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه زیست شناسی (مقطع تحصیلات تکمیلی علوم گیاهی و میکروبیولوژی)

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378/07/01

طاهر نژادستاری

طاهر نژادستاری

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

^